Brandon Pitts, C.F. Moytoy, OK Hotel, Psydcar, Mosaic Press

https://en.wikipedia.org/wiki/OK_Hotel